Menü:

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na ZŠ M. Tompu Tenis do školy - Tenisz az iskolába Erasmus+ Projekt AstroSTEM Erasmus+ Projekt B.R.E.A.D

Projektek

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na ZŠ M. Tompu

Názov projektu:                      Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na ZŠ M. Tompu

Kód projektu v ITMS2014+:  312011I246

Názov výzvy:                         V základnej škole úspešnejší

Kód výzvy:                             OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Operačná priorita:                   Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom:    Európsky sociálny fond

Prioritná os:                            Vzdelávanie

Investičná priorita:       Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy

Špecifický cieľ:                      Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Doba realizácie projektu:        01.01.2018 – 31.12.2019

Hlavná aktivita1:                    Doučovanie žiakov so ŠVVP, voľnočasové aktivity, vzdelávanie žiakov. Aktivity, sa uskutočňujú vďaka pomoci EÚ, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z Európskeho sociálneho fondu.

 

Cieľom projektu je motivovať žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z marginalizovaných rómskych komunít k vzdelávaniu prostredníctvom krúžkovej činnosti a prípravných doučovacích kurzov pre ich inklúziu do vyučovacieho procesu spoločnosti. To znamená zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie našich žiakov.

Projekt sa realizuje za spolupráce nových pedagogických asistentov učiteľa, ktorí:

Vo výchovno-vzdelávacom procese:

 • bezprostredne spolupracujú s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,
 • uľahčia adaptáciu žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia na nové učebné prostredie a pomáhajú pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér,
 • organizujú otvorené vyučovacie hodiny pre rodičov,
 • vykonávajú dozor počas prestávok,
 • sprevádzajú žiakov mimo triedy,
 • pomáhajú pri príprave učebných pomôcok.

V práci so žiakmi vo voľnočasových aktivitách:

 • priamo vedú, alebo napomáhajú pri činnostiach voľnočasových aktivít (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných) s využitím individuálnych, skupinových alebo hromadných foriem výchovy,
 • navštevujú historické a kultúrne pamiatky,
 • zabezpečujú účasť na spoločenských aktivitách na úrovni mesta a regiónu,
 • organizujú spoločenské podujatia s rodičmi,
 • spolupracujú so školskými zariadeniami zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

V spolupráci s rodinou:

 • navštevujú rodiny a komunity žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • organizujú stretnutia a spolupracujú s rodičmi tak, aby sa oni cítili súčasťou procesu vzdelávania,
 • spoznávajú rodinné prostredie, sociálne pomery, záujmy rodičov a žiakov.

Újdonságok

Írjon nekünk

Keresztnév*:
Vezetéknév*:
Az Ön e-mail címe*:
Az Ön kérdése, megjegyzése*:
Másolja át a képen látható szöveget*:
Adat letöltése szerverről, kérem várjon
* az így megjelölt mezők kötelezőek

Térkép